برنامه‌ریزی پویا

نیمسال اول -۱۳۹۰

میان ترم: 2 آبان ساعت 8 صبح

 

منبع درس:


جزوه درس


لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در مورد درس و جزوه به آدرس
dyna.prog"at"gmail.com
ارسال فرمایید

 
سایر منابع:
1) Introduction to algorithms , By Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, (3rd Edition), The MIT Press, 2009. ( Chapter 15: Dynamic Programming )
2) Introduction to algorithms , By Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, (2nd Edition), The MIT Press, 2002. ( Chapter 15: Dynamic Programming )
3) Algorithm Design , By Jon Kleinberg, Eva Tardos, 2004. (Chapter 6: Dynamic Programming)
ترجمۀ فصل شش این کتاب (پسورد:
www.click4uni.com )
4) Algorithms , By by Sanjoy Dasgupta , Christos Papadimitriou , Umesh Vazirani. (Chapter 6: Dynamic Programming)
   

 

جدول ارائه درس:

اسلاید
مرجع
مبحث
زمان

 

هفته اول

 

هفته دوم

 

هفته سوم

هفته چهارم
هفته پنجم
Rod Cutting
هفته ششم
Maximum Weight Independent Set in a Tree
هفته هفتم
میان ترم
هفته هشتم
هفته نهم
مثلث بندی با کمترین وزن (خانم زارع زاده )
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم

کوله پشتی صفر و یک (آقای صدیقی )

هفته پانزدهم

بیشترین مجموع در یک آرایه (خانم وکیل و خانم زارع زاده)

فاصله بین دو رشته -بهبود فضای حافظه (خانم ایزدی )

هفته شانزدهم
.
.
.

تکالیف:

(تحویل به صورت دستی یا ارسال به

dyna.prog "at" gmail.com)

 
تاریخ تحویل

موضوع

شماره تکلیف