نام و نام‌خانوادگی : محمد فرشی -- برنامه نیمسال اول ۱۳۹۷
۱۵: ۳۰ - ۱۷: ۳۰
۱۳: ۳۰ - ۱۵: ۳۰
۱۰-۱۲
۸-۱۰
روز/ساعت
 

نظریه محاسبه

محل: کلاس ۳۱۰

 

امور اجرایی

شنبه
 

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

محل: کلاس آز آمار و ریاضی

امور اجرایی

یک‌شنبه
 

نظریه محاسبه

محل: کلاس ۳۱۰

امور اجرایی
دوشنبه

رفع اشکال

امور اجرایی

سه‌شنبه
 راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د
جلسه حل مساله
امور اجرایی
چهارشنبه