نام و نام‌خانوادگی : محمد فرشی -- برنامه نیمسال دوم ۱۳۹۶
۱۵: ۳۰ - ۱۷: ۳۰
۱۳: ۳۰ - ۱۵: ۳۰
۱۰-۱۲
۸-۱۰
روز/ساعت

مبانی نظریه محاسبه

محل: کلاس 304

شورای گروه

 

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د

امور اجرایی

شنبه

 

امور اجرایی

یک‌شنبه

مبانی نظریه محاسبه

محل: کلاس 304

رفع اشکال

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د

امور اجرایی

دوشنبه

 برنامه‌سازی پیشرفته

محل: آز آمار و ریاضی 1

امور اجرایی

سه‌شنبه
 راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د
جلسه حل مساله
امور اجرایی
چهارشنبه