نام و نام‌خانوادگی : محمد فرشی -- برنامه نیمسال اول ۱۳۹۶
۱۵: ۳۰ - ۱۷: ۳۰
۱۳: ۳۰ - ۱۵: ۳۰
۱۰-۱۲
۸-۱۰
روز/ساعت

 

 

امور اجرایی

شنبه

 

 

 راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د

امور اجرایی

یک‌شنبه

 

رفع اشکال
دوشنبه

 راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د

امور اجرایی

سه‌شنبه
 راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه دانشجویان (با هماهنگی قبلی)د
جلسه حل مساله
امور اجرایی
چهارشنبه