کسب مدال نقره در مسابقه جهانی دانشجویان ریاضی توسط آقای گوهرشادی