برنامه سمینارهای کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - فروردین 1392

دانشجو

عنوان

مکان

زمان

روز

خانم تیرگری

رمزنگاری کلید عمومی مبتنی بر سیستم های آشوب چندگانه

سالن 6

10 الی 10:30

دوشنبه 92/1/19

خانم عزتی

اصلاح روش الجمال برای مقابله با نفوذ در رمزنگاری پخشی

سالن 6

10:30 الی 11

 

 

سالن 6

11 الی 11:30

   

سالن 6

11:30 الی 12

خانم فروزنده

Fault-Tolerant Geometric Spanners

سالن 6

14 الی 14:30

 

 

سالن 6

14:30 الی 15

 

 

سالن 6

15 الی 15:30

   

سالن 6

15:30 الی 16

خانم ایزدی

On Construction Of SSPDs and their properties

کلاس 304

10 الی 10:30

چهارشنبه 92/1/21

آقای ریخته‌گر

Frechet Distance

کلاس 304

10:30 الی 11

آقای خادمپور

Optimal Planar Boxes

کلاس 304

11 الی 11:30

خانم نوری

Generation  and properties of snarks

کلاس 304

11:30 الی 12