جلسات دفاع دانشجویان ارشد علوم کامپیوتر

دانشجو

عنوان پایان‌نامه

تاریخ دفاع

محل دفاع

سیده فهیمه موسوی

‎‎ یک روش هندسی برای دسته‌‌بندی و مقایسه

تغییرات ساختاری

سه شنبه 26/07/1390

ساعت 13

کلاس 306

فاطمه سلطانی

خو شه‌سازی ژن ها با استفاده از روش‌های

‎ -m بهترین جفت و تجزیه‌ی ماتریس دودویی

سه شنبه 26/07/1390

ساعت 15

کلاس 306

فاطمه‌‌السادات فاطمیون

خوشه‌‌بندی برای داده بیان ژن با استفاده از

تجزیه ماتریس نامنفی ‎

چهارشنبه 27/07/1390

ساعت 11

کلاس 308

زهره محسنی

‎ کاربرد روش‌های جستجوی کوانتومی برای پیدا

کردن نقطه تعادلی نش

چهار شنبه 27/07/1390

ساعت 13

کلاس 308

ذریه سلطانی گرد فرامرزی

‎ پوشش‌‌های هندسی برای نقاط در حال حرکت ‎

 

پنجشنبه 28/07/1390

ساعت 10

سالن 6